Warunki przyjęć
Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Siostry Franciszkanki przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego.
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - cykl kształcenia 6 lat.
Do Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego prowadzonego przez Siostry Franciszkanki przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - cykl kształcenia 3 lata.
Do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonej przez Siostry Franciszkanki przyjmowani są absolwenci gimnazjum zakwalifikowani przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną do kształcenia specjalnego i absolwenci gimnazjum specjalnego. Absolwenci tych szkół muszą mieć stwierdzony umiarkowany bądź znaczny stopień upośledzenia.
Cykl kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa 3 lata.
Szkoła kształci młodzież na następujących kierunkach:
  • ogrodnik,
  • pracownik usług domowych i gastronomicznych.
Praktyka uczniów na kierunku ogrodnik odbywa się na terenie placówki.
Praktyka uczniów na kierunku pracownik usług domowych i kucharz małej gastronomii odbywa się na terenie bazy własnej, tj. w ogrodzie, kuchni, pracowni szkolnej.
WYMAGANE DOKUMENTY W SZKOLE TO:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w przypadku przyjęcia ucznia do gimnazjum,
  3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły przysposabiającej do pracy,
  4. orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego,
  5. karta zapisu ucznia.
Wymienione wyżej dokumenty należy składać bezpośrednio u dyrektora szkół.