Zarządzenie Nr 6/ 8/2016
Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,
Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego,
Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie:
ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Na podstawie § 5 ust.4 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zarządzam, co następuje:
- Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 będą następujące dni:

  1. 31.10.2016 r.- poniedziałek.
  2. 02.05.2017 r. - wtorek.
  3. 16.06.2017 r. - piątek.

- W dniach, o których mowa w § 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.